NETME Centre

  -  Projektové oddělení NETME Centre
-  Laboratoř integrace procesů
-  Divize energetiky, procesů a ekologie
-  Divize letecké a automobilní techniky
-  Divize mechatroniky
-  Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví
-  Divize progresívních kovových materiálů
Seznam osob
 

NETME Centre – celým názvem New Technologies for Mechanical Engineering (Centrum nových technologií pro strojírenství) – je koncipováno jako regionální výzkumné a vývojové centrum, založené na kvalitní vědecké a výzkumné základně Fakulty strojního inženýrství. Projekt byl v období 2010–2013 financován z fondů EU a MŠMT, z prostředků OP VaVpI ve výši dotace 768 mil. Kč. V období 2014–2018 je projekt financován programem MŠMT: LO – Národní program udržitelnosti I ve výši uznatelných nákladů 606 mil. Kč.

Centrum navazuje na dlouholetou vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost FSI VUT V Brně. Je členěno do pěti divizí, které korespondují s oborovou strukturou Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně:

Divize energetiky, procesů a ekologie (PPE) se zabývá vědou a výzkumem v oblasti ochrany životního prostředí, koncepční energetiky, energetických zařízení, procesních technologií, termomechaniky, expertního měření v energetice atd.

Divize letecké a automobilní techniky (AAT) se zabývá vědou a výzkumem v oblasti leteckého zkoušení, simulací pro letecké i neletecké aplikace, modelování a testování vozidel, modelování a testování pohonných jednotek, kritérií funkčnosti stavebních a manipulačních strojů atd.

Divize mechatroniky (M) se zabývá vědou a výzkumem v oblasti modelování, vývoje SW a realizace řízení mechatronických soustav, výrobních strojů, strojírenské technologie, výpočetních návrhů elektrických a hydraulických strojů atd.

Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví (VMDT) se zabývá vědou a výzkumem v oblasti měření akustické emise, 3D optické digitalizace, tenkých mazacích filmů, vibroakustiky, prototypingu, inženýrských analýz, problematiky biomechaniky člověka atd.

Divize progresivních kovových materiálů (AMM) se zabývá vědou a výzkumem v oblasti tepelného zpracování, technologie elektronového paprsku, fázové a strukturní analýzy, mechanických vlastností materiálu, numerických modelů materiálu atd.

Aktivity Centra mají za cíl rozvinout spolupráci s aplikační sférou a posílit tak konkurenceschopnost regionu, podílet se na rozvoji znalostní ekonomiky regionu a umožnit soukromým subjektům pružný přístup k nejnovějším výsledkům výzkumu na smluvní bázi a s cílem zajistit maximální aplikační potenciál.

 
Další informace na WWW
NETME Centre
Divize energetiky, procesů a ekologie
Divize letecké a automobilní techniky
Divize mechatroniky
Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví
Divize progresívních kovových materiálů
 
Prezentace ústavu
NETME Centre