Ing. Jan ROUPEC, Ph.D.

Akademická kvalifikace

Habilitační řízení

Obor habilitace :
Konstrukční a procesní inženýrství

Pracoviště uchazeče v době konání řízení :
Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně

Název habilitační práce :
Distribuované optimalizační problémy

Datum zahájení :
16. 3. 2016

Složení habilitační komise :

Předseda
prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (ÚPI FSI VUT v Brně)

Členové
prof. Ing. Jiří BÍLA, DrSc. (FS ČVUT v Praze)
prof. Ing. Dagmar JANÁČOVÁ, CSc. (FAI UTB ve Zlíně)
doc. Ing. Ondrej LÍŠKA, CSc. (SjF TU v Košicích)
doc. Ing. Arnošt MOTYČKA, CSc. (MZLU v Brně)

Oponenti :
prof. Ing. Jiří BÍLA, DrSc. (FS ČVUT v Praze)
prof. RNDr. Ing. Jiří ŠŤASTNÝ, CSc. (FSI VUT v Brně)
prof. Ing. Vladimír VAŠEK, CSc. (FAI UTB ve Zlíně)

Datum a čas habilitační přednášky :
27. 2. 2019 v 10.00 hodin

Téma habilitační přednášky :
Pokročilé genetické algoritmy pro heuristické optimalizace

Datum zasedání VR fakulty :

Stav řízení :
posuzování habilitační komisí

Datum ukončení :