Ing. Petr NEUGEBAUER, Ph.D.

Akademická kvalifikace

Habilitační řízení

Obor habilitace :
Aplikovaná fyzika

Pracoviště uchazeče v době konání řízení :
University of Stuttgart

Název habilitační práce :
High Frequency Electron Spin Resonance Spectroscopy: Today and Tomorrow

Datum zahájení :
16. 11. 2017

Složení habilitační komise :

Předseda
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (ÚFI FSI VUT v Brně)

Členové
doc. Mgr. Adam DUBROKA, Ph.D. (PřF MU v Brně)
RNDr. Antonín FEJFAR, CSc. (FZÚ AV ČR, v.v.i.)
prof. RNDr. Miroslav LIŠKA, DrSc. (ÚFI FSI VUT v Brně)
prof. RNDr. Vladimír SKLENÁŘ, DrSc. (Masarykova univerzita)

Oponenti :
Ing. Valentyn LAGUTA, DrSc. (FZÚ AV ČR, v.v.i.)
prof. Ing. Marián VALKO, DrSc. (STU v Bratislave)
Dr. Richard J. WYLDE, FREng, (University of St Andrews)

Datum a čas habilitační přednášky :

Téma habilitační přednášky :

Datum zasedání VR fakulty :

Stav řízení :
posuzování habilitační komisí

Datum ukončení :