Ing. Kateřina MOURALOVÁ, Ph.D.

Akademická kvalifikace

Habilitační řízení

Obor habilitace :
Strojírenská technologie

Pracoviště uchazeče v době konání řízení :
Ústav strojírenské technologie FSI VUT v Brně

Název habilitační práce :
Analýza vlivu vstupních faktorů na jakost povrchu a efektivitu technologie elektroerozivního drátového řezání pro různé kovové materiály a jejich tepelná zpracování

Datum zahájení :
3. 5. 2018

Složení habilitační komise :

Předseda
prof. Ing. Ĺubomír Šooš, Ph.D. (STU v Bratislave)

Členové
prof. Ing. Ivan BARÁNEK, CSc. (MTF STU Trnava)
doc. Ing. Robert ČEP, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava)
doc. Ing. Ladislav KOLAŘÍK, Ph.D., IWE (FS ČVUT v Praze)
doc. Ing. Viktor KREIBICH, CSc. (FS ČVUT v Praze)

Oponenti :
doc. Ing. Josef CHLADIL, CSc. (FSI VUT v Brně)
prof. Ing. Andrej CZÁN, PhD. (SjF ŽU v Žilině)
prof. Dr. Ing. Antonín KŘÍŽ (FST ZČU v Plzni)

Datum a čas habilitační přednášky :

Téma habilitační přednášky :

Datum zasedání VR fakulty :

Stav řízení :
posuzování habilitační komisí

Datum ukončení :