RNDr. Jitka MACHALOVÁ, Ph.D.

Akademická kvalifikace

Habilitační řízení

Obor habilitace :
Aplikovaná matematika

Pracoviště uchazeče v době konání řízení :
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Název habilitační práce :
Řešení úloh ohybu a kontaktu nelineárního nosníku

Datum zahájení :
7. 5. 2018

Složení habilitační komise :

Předseda
prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (FSI VUT v Brně)

Členové
doc. RNDr. Jan ČERMÁK, CSc. (FSI VUT v Brně)
prof. RNDr. Zdeněk DOSTÁL, CSc. (FEI VŠB-TU Ostrava)
prof. RNDr. Jaroslav HASLINGER, DrSc. (MFF UK v Praze)
doc. RNDr. Roman Šimon HILSCHER, DSc. (PřF MU v Brně)

Oponenti :
prof. RNDr. Zdeněk DOSTÁL, CSc. (FEI VŠB-TU Ostrava)
doc. RNDr. Martin KRUŽÍK, Ph.D. (MFF UK v Praze)
doc. Mgr. Robert MAŘÍK, Ph.D. (LDF MZLU v Brně)

Datum a čas habilitační přednášky :
26. 2. 2019 v 10.00 hodin

Téma habilitační přednášky :
Úloha optimálního řízení a její řešení

Datum zasedání VR fakulty :
6. 3. 2019

Stav řízení :
posuzování habilitační komisí

Datum ukončení :