Ing. Stanislava FINTOVÁ, Ph.D.

Akademická kvalifikace

Habilitační řízení

Obor habilitace :
Materiálové vědy a inženýrství

Pracoviště uchazeče v době konání řízení :
Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky v.v.i.

Název habilitační práce :
Influence of microstructure on the fatigue response of nonferrous metals and their alloy

Datum zahájení :
25. 6. 2018

Složení habilitační komise :

Předseda
prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (FSI VUT v Brně)

Členové
prof. Ing. Otakar BOKŮVKA, PhD. (SjF ŽU v Žilině)
prof. RNDr. Jan KOHOUT, CSc. (FVT UNOB)
prof. Ing. Jiří KUNZ, CSc. (FJFI ČVUT v Praze)
prof. RNDr. Jaroslav POLÁK, DrSc. (ÚFM AVČR, v. v. i.)

Oponenti :
Abílio M.P. DE JESUS, PhD., MSc. (University of Porto, Portugal)
prof. Gilbert HENAFF (Université de Poitiers, France)
prof. Mgr. Tomáš KRUML, CSc. (ÚFM AVČR, v. v. i.)

Datum a čas habilitační přednášky :

Téma habilitační přednášky :

Datum zasedání VR fakulty :

Stav řízení :
posuzování habilitační komisí

Datum ukončení :