RNDr. Jiří KLAŠKA, Dr.

Akademická kvalifikace

Habilitační řízení

Obor habilitace :
Aplikovaná matematika

Pracoviště uchazeče v době konání řízení :
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Název habilitační práce :
On the modular periodicity of a cubic generalization of the Fibonacci numbers and related problems

Datum zahájení :
10. 10. 2018

Složení habilitační komise :

Předseda
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c. (FSI VUT v Brně)

Členové
doc. Ing. Petr KLÁN, CSc. (FIT ČVUT v Praze)
prof. RNDr. Radan KUČERA, DSc. (PřF MU v Brně)
doc. RNDr. Miroslav KUREŠ, Ph.D. (ÚM FSI VUT v Brně)
prof. RNDr. Štefan PORUBSKÝ, DrSc. (ÚI AV ČR v.v.i.)

Oponenti :
Professor Karl DILCHER (Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada)
prof. RNDr. Radan KUČERA, DSc. (PřF MU v Brně)
prof. Ing. Edita PELANTOVÁ, CSc. (FJFI ČVUT v Praze)

Datum a čas habilitační přednášky :

Téma habilitační přednášky :

Datum zasedání VR fakulty :

Stav řízení :
posuzování habilitační komisí

Datum ukončení :