Ing. Miroslav BARTOŠÍK, Ph.D.

Akademická kvalifikace

Habilitační řízení

Obor habilitace :
Aplikovaná fyzika

Pracoviště uchazeče v době konání řízení :
Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně

Název habilitační práce :
Surface Physics from SPM to Graphene

Datum zahájení :
25. 11. 2018

Složení habilitační komise :

Předseda
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (FSI VUT v Brně)

Členové
prof. Ing. Ivo DLOUHÝ, CSc. (FSI VUT v Brně)
RNDr. Antonín FEJFAR, CSc. (FZÚ AV ČR v Praze)
prof. RNDr. Václav HOLÝ, CSc. (PřF MU v Brně)
doc. RNDr. Ivan OŠŤÁDAL, CSc. (MFF UK v Praze)

Oponenti :

Datum a čas habilitační přednášky :

Téma habilitační přednášky :

Datum zasedání VR fakulty :

Stav řízení :
posuzování habilitační komisí

Datum ukončení :