Ing. Pavel KUČERA, Ph.D.

Akademická kvalifikace

Habilitační řízení

Obor habilitace :
Konstrukční a procesní inženýrství

Pracoviště uchazeče v době konání řízení :
Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUT v Brně

Název habilitační práce :
Autonomní mechatronický systém pro uzavírání diferenciálu vozidel

Datum zahájení :
22. 10. 2018

Složení habilitační komise :

Předseda
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (FSI VUT v Brně)

Členové
doc. Ing. Robert GREPL, Ph.D. (FSI VUT v Brně)
doc. Ing. Luboš MAGDOLEN, PhD. (SjF STU v Bratislave)
doc. Ing. Michal PUŠKÁR, Ph.D. (SjF TU v Košicích)
prof. Ing. Jiří TŮMA, CSc. (FS VŠB-TU Ostrava)

Oponenti :

Datum a čas habilitační přednášky :

Téma habilitační přednášky :

Datum zasedání VR fakulty :

Stav řízení :
posuzování habilitační komisí

Datum ukončení :