Časový plán akademického roku 2017/18

Začátek akademického roku 1. 9. 2017


Potřebujete-li již informace o plánu ak. roku 2018/19


Denní studium Kombinované studium

Pro všechny studijní programy obou forem studia

Imatrikulace 1. ročníku: 

1. ročník BS15.9.2017      

 

Zimní semestr: 

Výuka v BS, NMS*18.9.2017-15.12.2017 13 týdnů
Skupinová výuka v DS9.10.2017-15.12.2017 10 týdnů
Vánoční prázdniny18.12.2017-31.12.2017 2 týdny
Zkouškové období2.1.2018-2.2.2018 5 týdnů

 

Letní semestr: 

Výuka v BS, NMS*5.2.2018-4.5.2018 13 týdnů
Skupinová výuka v DS26.2.2018-4.5.2018 10 týdnů

 

Nezávěrečné ročníky: 

Zkouškové období7.5.2018-15.6.2018 6 týdnů
Letní prázdniny18.6.2018-31.8.2018 11 týdnů

 

Závěrečné ročníky**: 

Přihlášky ke SZZ    do30.4.2018  
Zkouškové období7.5.2018-1.6.2018 4 týdny
Odevzdání diplomových a bakalářských prací   do25.5.2018  
Recenze28.5.2018-8.6.2018 2 týdny
SZZ (řádný termín)11.6.2018-22.6.2018 2 týdny
Promoce9.7.2018-12.7.2018 4 dny

 

 

Přijímací řízení 2018/2019*** 

Podávání přihlášek do BS1.1.2018-31.3.2018 13 týdnů
Přijímací zkoušky BS18.6.2018-21.6.2018 4 dny
Náhradní termín přijímacích zkoušek do BS27.6.2018     1 den
Podávání přihlášek do NMS1.1.2018-31.3.2018 13 týdnů
Přijímací zkoušky NMS - obecná část14.5.2018-15.5.2018 2 dny
Přijímací zkoušky NMS - oborová část1.6.2018-15.6.2018 2 týdny
Náhradní termín přijímacích zkoušek do NMS - obecná část21.5.2018     1 den
Podávání přihlášek do DS18.4.2018-31.5.2018 6 týdnů
Přijímací zkoušky DS21.6.2018-4.7.2018 2 týdny

 

Náhradní podzimní termín 2017: 

Odevzdání diplomových a bakalářských prací   do6.10.2017  
Recenze9.10.2017-20.10.2017 2 týdny
SZZ23.10.2017-24.10.2017 2 dny

 

* Poslední týden výuky je zápočtový. 
** Závěrečný ročník je ten, v němž student koná SZZ. Je dán podáním přihlášky ke SZZ. 
*** Termín může být upraven Směrnicí děkana k přijímacímu řízení podle termínu maturit v roce 2018. 


Termíny kontroly studia a klasifikace v BS, NMS:

  • Studentovi, který nesplní požadavky vyplývající ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně, bude studium ukončeno (§ 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů).
  • Studium je kontrolováno ve dvou týdnech, které následují po zkouškovém období zimního a v pěti týdnech, které následují po zkouškovém období letního semestru (podle čl. 15 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně), studium však může být ukončeno bezprostředně po nesplnění studijních požadavků.
  • Podle Směrnice děkana FSI č. 6/2011 musí ústavy zaznamenat výsledky klasifikace do IS v den jejího udělení, výjimečně následující pracovní den. Za správnost záznamu klasifikace zodpovídá vyučující a za dodržení časového termínu uvedeného výše zodpovídá ředitel ústavu.
  • Student je povinen průběžně kontrolovat, zda jsou výsledky jeho klasifikace zapsány v elektronickém indexu, zejména v období zápočtového týdne, po složení zkoušky a souhrnně nejpozději do jednoho týdne po skončení zkouškového období každého semestru.
  • Student závěrečného ročníku je povinen provést kontrolu všech údajů v elektronickém indexu za příslušný akademický rok do 4 dnů po skončení posledního dne zkouškového období. Nesprávné údaje student reklamuje (klasifikaci u vyučujícího daného předmětu, ostatní údaje na studijním oddělení). Provedenou kontrolu student elektronicky potvrdí.


Doktorské studium

  • Skupinová výuka v DS probíhá v těch předmětech, které má ve svých individuálních plánech alespoň 5 studentů. Výuka ostatních předmětů probíhá formou individuálních konzultací.
  • Termíny státních doktorských zkoušek, odevzdání disertačních prací a jejich obhajoby jsou stanovovány příslušnou oborovou radou v souladu s individuálními plány studentů.


Kombinované studium v BS, NMS:

Kombinovaná forma studia probíhá formou konzultací a řízeného samostudia v poměru 1:2.

  • Rozvrh v kombinované formě studia je možno sestavovat na 14 výukových týdnů. To znamená, že poslední konzultace může proběhnout v době, kdy je na fakultě zkouškové období prezenčního studia;
  • Zkoušející mohou vypisovat termíny zkoušek bezprostředně po ukončení konzultací z daného předmětu;
  • Zkoušející mohou vypisovat termíny zkoušek dva týdny po ukončení zkouškového období každého semestru (neplatí pro letní semestr u závěrečných ročníků kombinované formy studia).

Tento časový plán byl projednán v AS FSI dne 6. 4. 2017 (čl. 5 odst. 3 Statutu FSI).


doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., v.r.
děkan FSI