Časový plán akademického roku 2015/16

Začátek akademického roku 1. 9. 2015


Potřebujete-li již informace o plánu ak. roku 2016/17


Denní studium Kombinované studium

Pro všechny studijní programy obou forem studia

Imatrikulace 1. ročníku: 

1. ročník BS18.9.2015      

 

Zimní semestr: 

Výuka v BS, NMS*21.9.2015-18.12.2015 13 týdnů
Skupinová výuka v DS12.10.2015-18.12.2015 10 týdnů
Zimní prázdniny21.12.2015-31.12.2015 2 týdny
Zkouškové období4.1.2016-5.2.2016 5 týdnů

 

Letní semestr: 

Výuka v BS, NMS*8.2.2016-6.5.2016 13 týdnů
Skupinová výuka v DS29.2.2016-6.5.2016 10 týdnů

 

Nezávěrečné ročníky: 

Zkouškové období9.5.2016-17.6.2016 6 týdnů
Letní prázdniny20.6.2016-31.8.2016 10 týdnů

 

Závěrečné ročníky**: 

Přihlášky ke SZZ    do30.4.2016  
Zkouškové období9.5.2016-3.6.2016 4 týdny
Odevzdání diplomových a bakalářských prací   do27.5.2016  
Recenze30.5.2016-10.6.2016 2 týdny
SZZ (řádný termín)13.6.2016-24.6.2016 2 týdny
Promoce11.7.2016-14.7.2016 4 dny

 

 

Přijímací zkoušky 2016/2017*** 

Podávání přihlášek do BS1.1.2016-31.3.2016 13 týdnů
Přijímací zkoušky BS20.6.2016-23.6.2016 4 dny
Náhradní termín přijímacích zkoušek do BS29.6.2016     1 den
Podávání přihlášek do NMS1.1.2016-31.3.2016 13 týdnů
Přijímací zkoušky NMS - obecná část16.5.2016-17.5.2016 2 dny
Přijímací zkoušky NMS - oborová část1.6.2016-17.6.2016 2 týdny
Náhradní termín přijímacích zkoušek do NMS - obecná část23.5.2016     1 den
Podávání přihlášek do DS18.4.2016-31.5.2016 6 týdnů
Přijímací zkoušky DS21.6.2016-4.7.2016 2 týdny

 

Náhradní podzimní termín 2015: 

Odevzdání diplomových a bakalářských prací   do9.10.2015  
Recenze12.10.2015-23.10.2015 2 týdny
SZZ26.10.2015-27.10.2015 2 dny

 

* Poslední týden výuky je zápočtový. 
** Závěrečný ročník je ten, v němž student koná SZZ. Je dán podáním přihlášky ke SZZ. 
*** Termín může být upraven Pokynem děkana k přijímacímu řízení. 


Termíny kontroly studia a klasifikace v BS, NMS:

  • Studentovi, který nesplní požadavky vyplývající ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně, bude studium ukončeno (§ 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů).
  • Studium je kontrolováno ve dvou týdnech, které následují po zkouškovém období zimního a v pěti týdnech, které následují po zkouškovém období letního semestru (podle čl. 15 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně), studium však může být ukončeno bezprostředně po nesplnění studijních požadavků.
  • Podle Směrnice děkana FSI č. 6/2011 musí ústavy zaznamenat výsledky klasifikace do IS v den jejího udělení, výjimečně následující pracovní den. Za správnost záznamu klasifikace zodpovídá vyučující a za dodržení časového termínu uvedeného výše zodpovídá ředitel ústavu.
  • Student je povinen průběžně kontrolovat, zda jsou výsledky jeho klasifikace zapsány v elektronickém indexu, zejména v období zápočtového týdne, po složení zkoušky a souhrnně nejpozději do jednoho týdne po skončení zkouškového období každého semestru.
  • Student závěrečného ročníku je povinen provést kontrolu všech údajů v elektronickém indexu za příslušný akademický rok do 4 dnů po skončení posledního dne zkouškového období. Nesprávné údaje student reklamuje (klasifikaci u vyučujícího daného předmětu, ostatní údaje na studijním oddělení). Provedenou kontrolu student elektronicky potvrdí.


Doktorské studium

  • Skupinová výuka v DS probíhá v těch předmětech, které má ve svých individuálních plánech alespoň 5 studentů. Výuka ostatních předmětů probíhá formou individuálních konzultací.
  • Termíny státních doktorských zkoušek, odevzdání disertačních prací a jejich obhajoby jsou stanovovány příslušnou oborovou radou v souladu s individuálními plány studentů.


Kombinované studium v BS, NMS:

Kombinovaná forma studia probíhá formou konzultací a řízeného samostudia v poměru 1:2.

  • Rozvrh v kombinované formě studia je možno sestavovat na 14 výukových týdnů. To znamená, že poslední konzultace může proběhnout v době, kdy je na fakultě zkouškové období prezenčního studia;
  • Zkoušející mohou vypisovat termíny zkoušek bezprostředně po ukončení konzultací z daného předmětu;
  • Zkoušející mohou vypisovat termíny zkoušek dva týdny po ukončení zkouškového období každého semestru (neplatí pro letní semestr u závěrečných ročníků kombinované formy studia).

Tento časový plán byl projednán v AS FSI dne 21. 5. 2015 (čl. 5 odst. 3 Statutu FSI).


doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., v.r.
děkan FSI