Časový plán akademického roku 2014/15

Začátek akademického roku 1. 9. 2014


Potřebujete-li již informace o plánu ak. roku 2015/16


Denní studium Kombinované studium

Pro všechny studijní programy obou forem studia

Imatrikulace 1. ročníku: 

1. ročník BS19.9.2014      

 

Zimní semestr: 

Výuka v BS, NMS*22.9.2014-19.12.2014 13 týdnů
Skupinová výuka v DS13.10.2014-19.12.2014 10 týdnů
Zimní prázdniny22.12.2014-31.12.2014 1 týden
Zkouškové období2.1.2015-6.2.2015 5 týdnů
Zimní prázdniny9.2.2015-13.2.2015 1 týden

 

Letní semestr: 

Výuka v BS, NMS*16.2.2015-15.5.2015 13 týdnů
Skupinová výuka v DS9.3.2015-15.5.2015 10 týdnů

 

Nezávěrečné ročníky: 

Zkouškové období18.5.2015-26.6.2015 6 týdnů
Letní prázdniny29.6.2015-31.8.2015 9 týdnů

 

Závěrečné ročníky**: 

Přihlášky ke SZZ    do30.4.2015  
Zkouškové období****18.5.2015-5.6.2015 3 týdny
Odevzdání diplomových a bakalářských prací   do29.5.2015  
Recenze1.6.2015-12.6.2015 2 týdny
SZZ (řádný termín)15.6.2015-26.6.2015 2 týdny
Promoce7.7.2015-10.7.2015 1 týden

 

 

Přijímací zkoušky 2015/2016*** 

Podávání přihlášek do BS1.1.2015-31.3.2015 13 týdnů
Přijímací zkoušky BS22.6.2015-25.6.2015 4 dny
Náhradní termín přijímacích zkoušek do BS29.6.2015     1 den
Podávání přihlášek do NMS1.1.2015-31.3.2015 13 týdnů
Přijímací zkoušky NMS - obecná část18.5.2015-19.5.2015 2 dny
Přijímací zkoušky NMS - oborová část1.6.2015-26.6.2015 4 týdny
Náhradní termín přijímacích zkoušek do NMS - obecná část25.5.2015     1 den
Podávání přihlášek do DS20.4.2015-31.5.2015 6 týdnů
Přijímací zkoušky DS22.6.2015-3.7.2015 2 týdny

 

Náhradní podzimní termín 2014: 

Odevzdání diplomových a bakalářských prací   do10.10.2014  
Recenze13.10.2014-24.10.2014 2 týdny
SZZ29.10.2014-31.10.2014 3 dny

 

* Poslední týden výuky je zápočtový. 
** Závěrečný ročník je ten, v němž student koná SZZ. Je dán podáním přihlášky ke SZZ. 
*** Termín může být upraven Pokynem děkana k přijímacímu řízení. 
**** Omezení možnosti zkoušení po skončení zimního zkouškového období se netýká studentů závěrečných ročníků v předmětech těchto závěrečných ročníků se zkráceným letním zkouškovým obdobím (tři týdny). 


Termíny kontroly studia a klasifikace v BS, NMS:

  • Studentovi, který nesplní požadavky vyplývající ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně, bude studium ukončeno (§ 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů).
  • Studium je kontrolováno ve dvou týdnech, které následují po zkouškovém období zimního a v pěti týdnech, které následují po zkouškovém období letního semestru (podle čl. 15 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně), studium však může být ukončeno bezprostředně po nesplnění studijních požadavků.
  • Podle Směrnice děkana FSI č. 6/2011 musí ústavy zaznamenat výsledky klasifikace do IS v den jejího udělení, výjimečně následující pracovní den. Za správnost záznamu klasifikace zodpovídá vyučující a za dodržení časového termínu uvedeného výše zodpovídá ředitel ústavu.
  • Student je povinen průběžně kontrolovat, zda jsou výsledky jeho klasifikace zapsány v elektronickém indexu, zejména v období zápočtového týdne, po složení zkoušky a souhrnně nejpozději do jednoho týdne po skončení zkouškového období každého semestru.
  • Student závěrečného ročníku je povinen provést kontrolu všech údajů v elektronickém indexu za příslušný akademický rok do 4 dnů po skončení posledního dne zkouškového období. Nesprávné údaje student reklamuje (klasifikaci u vyučujícího daného předmětu, ostatní údaje na studijním oddělení). Provedenou kontrolu student elektronicky potvrdí.


Doktorské studium

  • Skupinová výuka v DS probíhá v těch předmětech, které má ve svých individuálních plánech alespoň 5 studentů. Výuka ostatních předmětů probíhá formou individuálních konzultací.
  • Termíny státních doktorských zkoušek, odevzdání disertačních prací a jejich obhajoby jsou stanovovány příslušnou oborovou radou v souladu s individuálními plány studentů.


Kombinované studium v BS, NMS:

Kombinovaná forma studia probíhá formou konzultací a řízeného samostudia v poměru 1:2.

  • Rozvrh v kombinované formě studia je možno sestavovat na 14 výukových týdnů. To znamená, že poslední konzultace může proběhnout v době, kdy je na fakultě zkouškové období prezenčního studia;
  • Zkoušející mohou vypisovat termíny zkoušek bezprostředně po ukončení konzultací z daného předmětu;
  • Zkoušející mohou vypisovat termíny zkoušek dva týdny po ukončení zkouškového období každého semestru (neplatí pro letní semestr u závěrečných ročníků kombinované formy studia).

Tento časový plán byl projednán v AS FSI dne 10. 4. 2014 (čl. 5 odst. 3 Statutu FSI).


doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., v.r.
děkan FSI