Časový plán akademického roku 2013/14

Začátek akademického roku 1. 9. 2013


Potřebujete-li již informace o plánu ak. roku 2014/15


Denní studium Kombinované studium

Pro všechny studijní programy obou forem studia

Imatrikulace 1. ročníku: 

1. ročník BS20.9.2013      

 

Zimní semestr: 

Výuka v BS, NMS*23.9.2013-20.12.2013 13 týdnů
Skupinová výuka v DS14.10.2013-20.12.2013 10 týdnů
Zimní prázdniny23.12.2013-31.12.2013 1 týden
Zkouškové období2.1.2014-7.2.2014 5 týdnů
Zimní prázdniny10.2.2014-14.2.2014 1 týden

 

Letní semestr: 

Výuka v BS, NMS*17.2.2014-16.5.2014 13 týdnů
Skupinová výuka v DS10.3.2014-16.5.2014 10 týdnů

 

Nezávěrečné ročníky: 

Zkouškové období19.5.2014-27.6.2014 6 týdnů
Letní prázdniny30.6.2014-29.8.2014 9 týdnů

 

Závěrečné ročníky**: 

Přihlášky ke SZZ    do9.5.2014  
Zkouškové období19.5.2014-6.6.2014 3 týdny
Odevzdání diplomových a bakalářských prací   do30.5.2014  
Recenze2.6.2014-13.6.2014 2 týdny
SZZ (řádný termín)16.6.2014-27.6.2014 2 týdny
Promoce7.7.2014-11.7.2014 1 týden

 

 

Přijímací zkoušky 2014/2015*** 

Podávání přihlášek do BS1.1.2014-31.3.2014 13 týdnů
Přijímací zkoušky BS19.6.2014-24.6.2014 4 dny
Náhradní termín přijímacích zkoušek do BS27.6.2014     1 den
Podávání přihlášek do NMS1.1.2014-31.3.2014 13 týdnů
Přijímací zkoušky NMS - obecná část12.5.2014-13.5.2014 2 dny
Přijímací zkoušky NMS - oborová část22.5.2014-27.6.2014 6 týdnů
Náhradní termín přijímacích zkoušek do NMS - obecná část19.5.2014     1 den
Podávání přihlášek do DS7.4.2014-31.5.2014 8 týdnů
Přijímací zkoušky DS23.6.2014-4.7.2014 2 týdny

 

Náhradní podzimní termín 2013: 

Odevzdání diplomových a bakalářských prací   do11.10.2013  
Recenze14.10.2013-25.10.2013 2 týdny
SZZ29.10.2013-31.10.2013 3 dny

 

* Poslední týden výuky je zápočtový. 
** Závěrečný ročník je ten, v němž student koná SZZ. Je dán podáním přihlášky ke SZZ. 
*** Termín může být upraven Pokynem děkana k přijímacímu řízení. 


Kontrola studia v BS, NMS:

  • Studentovi, který nesplní požadavky vyplývající ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně, bude studium ukončeno (§ 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů).
  • Studium je kontrolováno ve dvou týdnech, které následují po zkouškovém období zimního a v pěti týdnech, které následují po zkouškovém období letního semestru (podle čl. 15 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně), studium však může být ukončeno bezprostředně po nesplnění studijních požadavků.
  • Podle Směrnice děkana FSI č. 6/2011 musí ústavy zaznamenat výsledky klasifikace do IS v den jejího udělení, výjimečně následující pracovní den. Za správnost záznamu klasifikace zodpovídá vyučující a za dodržení časového termínu uvedeného výše zodpovídá ředitel ústavu.
  • Student je povinen průběžně kontrolovat, zda jsou výsledky jeho klasifikace zapsány v elektronickém indexu, zejména v období zápočtového týdne, po složení zkoušky a souhrnně nejpozději do jednoho týdne po skončení zkouškového období každého semestru.
  • Student závěrečného ročníku je povinen provést kontrolu všech údajů v elektronickém indexu za příslušný akademický rok do 4 dnů po skončení posledního dne zkouškového období. Nesprávné údaje student reklamuje (klasifikaci u vyučujícího daného předmětu, ostatní údaje na studijním oddělení). Provedenou kontrolu student elektronicky potvrdí.


Doktorské studium

  • Skupinová výuka v DS probíhá v těch předmětech, které má ve svých individuálních plánech alespoň 5 studentů. Výuka ostatních předmětů probíhá formou individuálních konzultací.
  • Termíny státních doktorských zkoušek, odevzdání disertačních prací a jejich obhajoby jsou stanovovány příslušnou oborovou radou v souladu s individuálními plány studentů.


Kombinovaná forma studia v BS, NMS:

Kombinovaná forma studia probíhá formou konzultací a řízeného samostudia v poměru 1:2.

  • Rozvrh v kombinované formě studia je možno sestavovat na 14 výukových týdnů. To znamená, že poslední konzultace může proběhnout v době, kdy je na fakultě zkouškové období prezenčního studia;
  • Zkoušející mohou vypisovat termíny zkoušek bezprostředně po ukončení konzultací z daného předmětu;
  • Zkoušející mohou vypisovat termíny zkoušek dva týdny po ukončení zkouškového období každého semestru (neplatí pro letní semestr u závěrečných ročníků kombinované formy studia).

Tento časový plán byl projednán v AS FSI dne 25. 4. 2013 (čl. 5 odst. 3 Statutu FSI).


prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr.h.c., v.r.
děkan FSI