Přehled směrnic a předpisů k problematice studia

Jednotlivé dokumenty jsou určeny ke zobrazení ve formátu PDF (kliknutím na ikonu Acrobat), některé též ve formátu HTML (pomocí odkazů v textu).

1.Obecné dokumenty
 Zákon o vysokých školách
 Statut VUT
 Statut FSI
 Disciplinární řád pro studenty
2.Studijní předpisy
 Studijní a zkušební řád VUT ze dne 31. 7. 2017
 Studijní a zkušební řád VUT - úplné znění k 1. 9. 2018
 Směrnice rektora č. 40/2017 – Uznávání výsledků zahraničních pobytů studentů VUT
 Směrnice rektora č. 39/2017 – k výuce angličtiny, společenskovědních předmětů a tělesné výchovy
 Směrnice rektora č. 1/2017 – Mezifakultní výuka svobodných předmětů na VUT
 Rozhodnutí rektora č. 24/2017 – Časová struktura výukové části akademického roku
Příloha 1
– Časová struktura akademický rok 2017-2018 - 170501
 Směrnice rektora č. 11/2017 – Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT v Brně
 Směrnice děkana FSI č. 7/2017 – Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně)
 Směrnice děkana FSI č. 8/2013 – Pravidla pro přestupy v bakalářském studiu
3.Studijní programy
   Informace o studijních programech na FSI, jejich specifikace a příslušné předpisy.
4.Přijímací řízení
 Rozhodnutí rektora VUT č. 5/2017 – Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
Příloha č. 1
– Stanovení výše poplatku – 170320
 Směrnice děkana č. 7/2016 – Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v BSP v akademickém roce 2017/2018
 Směrnice děkana č. 8/2016 – Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v NMSP v akademickém roce 2017/2018
 Pokyn děkana č. 2/2017 – Detaily a organizační zajištění přijímacího řízení do BSP a NMSP v akademickém roce 2017/2018
 Rozhodnutí děkana č. 5/2017 – Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2017/2018
5.Zápisy
 Pokyn děkana č. 8/2017 – Zápis do dalšího roku studia v akademickém roce 2017/2018
 Pokyny k zápisům do předmětu cizí jazyk
6.Stipendia
 Stipendijní řád VUT v Brně
 Směrnice rektora č. 37/2017 – Ubytovací a sociální stipendium
 Pokyn rektora č. 20/2017 – Pravidla pro udělování mimořádného stipendia pro studenty v obtížné životní situaci
 Směrnice děkana č. 6/2017 – Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia v akademickém roce 2017/2018
7.Poplatky za studium
 Rozhodnutí rektora č. 6/2017 – Poplatky za studium
Příloha č. 1
– Stanovení výše poplatku – 170320
 Pokyn rektora č. 23/2017 – Úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony
8.Celoživotní vzdělávání
 Řád celoživotního vzdělávání Vysokého učení technického v Brně
 Pokyn děkana FSI č. 5/2017 – Pravidla pro studium v kurzech celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2017/18
9.Zahraniční studium
 Pokyn rektora č. 18/2017 – Pravidla pro studentskou mobilitu v rámci programu Erasmus+ mezi programovými zeměmi
Příloha č. 1
– Podmínky SMS – 170529
Příloha č. 2 – Podmínky SMP – 170529
 Směrnice děkana FSI č. 5/2013 – Studium v zahraničí a jeho uznávání
 Pokyn děkana FSI č. 12/2008 – Conditions for studies of foreign students
 Pokyn děkana FSI č. 5/2008 – stanovující podmínky pro přijetí zahraničních studentů ke studiu
10.Ukončení studia
 Rozhodnutí rektora č. 21/2017 – Výstupní list
 Rozhodnutí rektora č. 23/2017 - Potvrzování dodatku k diplomu
 Směrnice rektora č. 38/2017 – Úprava, odevzdávání a zveřejňování VŠKP na VUT v Brně
 Pokyn rektora č. 24/2017 – Forma protokolu státní závěrečné zkoušky
 Rozhodnutí rektora č. 19/2017 – Cena rektora absolventovi VUT
 Pokyn děkana FSI č. 8/2008 – o plagiátorství v závěrečných pracích
11.Ubytování studentů
 Pokyn rektora č. 22/2017 – Pravidla pro ubytování studentů a zaměstnanců VUT v kolejích VUT v akademickém roce 2017/18
12.Elektronická komunikace
 Pokyn děkana č. 1/2005 k používání studijní agendy informačního systému
 Směrnice děkana č. 7/2004 stanovující adresy elektronické pošty pro studenty i zaměstnance
 Dodatek ke směrnici rektora VUT č. 17/2001: Pravidla provozu elektronické pošty na VUT v Brně