Přehled směrnic a předpisů k problematice studia

Jednotlivé dokumenty jsou určeny ke zobrazení ve formátu PDF (kliknutím na ikonu Acrobat), některé též ve formátu HTML (pomocí odkazů v textu).

1.Obecné dokumenty
 Zákon o vysokých školách
 Statut VUT
 Statut FSI
 Disciplinární řád pro studenty
2.Studijní předpisy
 Studijní a zkušební řád VUT ze dne 21. 7. 2011
 Rozhodnutí rektora VUT č. 19/2016 - Akademický rok 2017/2018 - časová struktura výukové části akademického roku na VUT v Brně
 Rozhodnutí rektora VUT č. 2/2016 - Akademický rok 2016/2017 - časová struktura výukové části akademického roku na VUT v Brně
 Směrnice rektora VUT č. 1/2017 - Mezifakultní výuka svobodných předmětů na VUT
 Směrnice rektora VUT č. 3/2013 - Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT v Brně
 Směrnice děkana FSI č. 1/2013 - uznávání studijních povinností
 Směrnice děkana FSI č. 9/2013 - pravidla pro vytváření studijních plánů v bakalářském a magisterském studiu
 Směrnice děkana FSI č. 6/2011 - upravující bakalářské a magisterské studium na FSI
 Směrnice děkana FSI č. 8/2013 - pravidla pro přestupy v bakalářském studiu
 Pokyn děkana FSI č. 11/2006 - k uznávání studia jazyků absolvovaného podle minulé koncepce jejich výuky
 Směrnice rektora VUT č. 3/2014 - k výuce angličtiny, společenskovědních předmětů a tělesné výchovy
3.Studijní programy
   Informace o studijních programech na FSI, jejich specifikace a příslušné předpisy.
4.Přijímací řízení
 Rozhodnutí rektora VUT č. 5/2017 - poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
 Rozhodnutí rektora VUT č. 4/2016 - Ukončení přijímacího řízení na VUT v Brně pro akademický rok 2015/16
 Směrnice děkana FSI č. 3/2015 - pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech v akademickém roce 2016/2017
 Směrnice děkana FSI č. 4/2015 - pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech v akademickém roce 2016/2017
 Pokyn děkana FSI č. 2/2016 - detaily a organizační zajištění přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2016/2017
5.Zápisy
 Pokyny k zápisům do předmětu cizí jazyk
6.Stipendia
 Stipendijní řád VUT v Brně
 Rozhodnutí rektora VUT č. 16/2016 - Stipendium nejlepším studentům zapsaným do prvního ročníku bakalářských studijních programů v akademickém roce 2016/17
 Směrnice děkana FSI č. 4/2016 - podmínky pro přiznání prospěchového stipendia v akademickém roce 2016/17
 Rozhodnutí rektora VUT č. 11/2009 - Pravidla pro udělování mimořádného stipendia pro studenty v obtížné životní situaci
 Směrnice rektora č. 16/2008 - ubytovací a sociální stipendium
7.Poplatky za studium
 Rozhodnutí rektora VUT č. 6/2017 - Poplatky za studium
 Rozhodnutí rektora VUT č. 6/2016 - Poplatky za studium v akademickém roce 2016/17
 Směrnice rektora VUT č. 1/2010 - Poplatky za studium
 Směrnice kvestora VUT č. 2/2007 - Úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony
 Směrnice kvestora VUT č. 2/2007 - dodatek č. 1
8.Celoživotní vzdělávání
 Řád celoživotního vzdělávání Vysokého učení technického v Brně
 Směrnice děkana FSI č. 2/2016 - Pravidla pro studium v kurzech celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2016/17
9.Zahraniční studium
 Směrnice rektora č. 1/2016 - Uznávání výsledků zahraničních pobytů studentů VUT
 Rozhodnutí rektora VUT č. 20/2014 - Upřesňující pravidla studijních pobytů v rámci programu Erasmus+
 Rozhodnutí rektora VUT č. 15/2008 - Mobilita Erasmus - studijní a pracovní stáže, ukončení studia na VUT v Brně
 Směrnice děkana FSI č. 5/2013 - Studium v zahraničí a jeho uznávání
 Pokyn děkana FSI č. 12/2008 - Conditions for studies of foreign students
 Pokyn děkana FSI č. 5/2008 - stanovující podmínky pro přijetí zahraničních studentů ke studiu
  Rozhodnutí rektora VUT č. 6/1999 - k poplatkům za studium pro cizince na VUT
10.Ukončení studia
 Rozhodnutí rektora VUT č. 7/2016 - Potvrzování dodatku k diplomu
 Rozhodnutí rektora VUT č. 1/2010 - Výstupní list
 Pokyn děkana FSI č. 8/2008 - o plagiátorství v závěrečných pracích
 Rozhodnutí rektora VUT č. 6/2007 - doklady o absolvování studia
 Směrnice rektora VUT č. 2/2009 - úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací (úplné znění)
 Směrnice děkana FSI č. 3/2016 - doplněk Směrnice rektora č. 2/2009 "Úprava, odevzdávání, zvěřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" (pro práce bakalářské a diplomové na FSI)
 Směrnice rektora VUT č. 7/2000 - forma protokolu státní závěrečné zkoušky
11.Ubytování studentů
 Rozhodnutí rektora VUT č. 1/2016 - Pravidla pro ubytování studentů a zaměstnanců VUT v kolejích VUT v Brně v akademickém roce 2016/17
 Dodatek č. 1 k Rozhodnutí rektora VUT č. 1/2016 - Pravidla pro ubytování studentů a zaměstnanců VUT v kolejích VUT v Brně v akademickém roce 2016/17
12.Elektronická komunikace
 Pokyn děkana č. 1/2005 k používání studijní agendy informačního systému
 Směrnice děkana č. 7/2004 stanovující adresy elektronické pošty pro studenty i zaměstnance
 Dodatek ke směrnici rektora VUT č. 17/2001: Pravidla provozu elektronické pošty na VUT v Brně